Pisemny przetarg nieograniczony na WYKONANIE UTWARDZEŃ PLACÓW NA TERENIE GOSPODARSTWA WIERZBIEC

UWAGA !!!

W dniu 26.01.2023 dokonano  korekty SIWZ z Załącznikami

(Powiększono zakres prac do realizacji)

Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o. w Prudniku

ul. Poniatowskiego 3A, 48-200 PRUDNIK, tel./fax (77) 436 32 06

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pt.

„WYKONANIE UTWARDZEŃ PLACÓW NA TERENIE GOSPODARSTWA WIERZBIEC”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ).  SIWZ wraz z załącznikami można pobrać na stronie internetowej Spółki – www.skprudnik.eu (zakładka PRZETARGI/ZAPYTANIA dział AKTUALNE PRZETARGI). Nie przewiduje się wydania materiałów przetargowych w formie papierowej.

Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu:

a)     złożenie przez oferenta oświadczenia że zapoznał się z warunkami określonymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń       

b)     złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonym w SIWZ

c)     zrealizowanie zasadniczej części zadania w zakresie utwardzeń do dnia 30.06.2023

d)     wniesienie wadium w wysokości 20.000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy) płatne przed terminem składania ofert na rachunek Zamawiającego   98 1050 1490 1000 0022 6978 4530, z zaznaczeniem celu wpłaty – WADIUM UTWARDZENIA PLACÓW WIERZBIEC.

Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć do sekretariatu Zarządu Spółki (osobiście lub za pośrednictwem poczty), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.02.2023r. do godziny 12.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PRZETARG – UTWARDZENIA PLACÓW WIERZBIEC”.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 3.02.2023r. o godzinie 1230, bez udziału oferentów. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi oferentów drogą elektroniczną na email.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie, bez dokonywanego wyboru (art. 703 §2 Kc ), o czym Zamawiający pisemnie powiadomi oferentów. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:

- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, o czym pisemnie powiadomi oferentów

- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych.

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert udziela Witold ISALSKI (+48) 605 36 09 08.

POBIERZ  >>ZAŁĄCZNIK<<

POBIERZ KOREKTA  >>ZAŁĄCZNIK<<